Wybierz język Wybierz język

Polityka prywatności

Niniejsza polityka obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez SeedHost jako administratora. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez administratora danych osobowych wiąże się ze spełnieniem określonych obowiązków na gruncie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, zwanego dalej RODO), ustawy z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 tj. z późn. zm.), a także innych ustaw szczególnych, tzw. sektorowych, czy też kodeksów branżowych.

W ramach realizacji umów zawieranych z klientami SeedHost, w celu świadczenia i utrzymania swoich usług, a także w kontekście udzielania wsparcia i pomocy w korzystaniu z tych usług przetwarza dane dotyczące ich, których przetwarzanie jest niezbędne do zarządzania zawartymi w ten sposób umowami i świadczenia usług. Opisane poniżej czynności przetwarzania są niezbędne do świadczenia i utrzymania usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane klientów gromadzone przez SeedHost:

1. Dane identyfikacyjne Klienta (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, potwierdzenie tożsamości, potwierdzenie adresu)
2. Komunikacja między klientem a SeedHost (e-maile i zgłoszenia pomocy technicznej dotyczące zawarcia i wykonania umowy, historia zapytań i odpowiedzi)
3. Dane o wykorzystaniu usług (historia zamówień i użytkowania lub próby skorzystania z usług)
4. Sposób płatności .

Powyższe dane są przetwarzane w celu zarządzania działalnością handlową (informacje i wsparcie, oferty handlowe, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie reklamacjami, fakturowanie), zarządzania płatnościami oraz zarządzania kontami klientów.

Zgodnie z RODO przysługuje Ci prawo dostępu do wyżej wymienionych dotyczących Cię Danych Osobowych, a także prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia i przenoszenia, a także prawo do ograniczenia lub sprzeciwienia się określonemu przetwarzaniu. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, masz również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Z praw tych można skorzystać za pomocą udostępnionego w tym celu formularza na Stronie SeedHost lub listownie na adres SeedHost, 99-340 Krośniewice ul. Toruńska 14/25 Polska.

Dane dotyczące firmy

SeedHost
Torunska 14/25
99340 Krosniewice
Poland
VAT: PL7752098695