Wybierz język Wybierz język

Regulamin

 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) SeedHost , zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawca”, siedzibą w Krośniewicach ul Toruńska 14/25, 99-340 Krośniewice Polska, NIP:7752098695, REGON: 473299716 wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.

 

Zasady ogólne

Poniższe warunki świadczenia usług przedstawiają zależności i zobowiązania pomiędzy firmą SeedHost.eu („Usługodawca”), jej systemami i zasobami („Usługi”), a odbiorcą usług („Klientem”). Wszyscy klienci korzystający z usług SeedHost.eu zgadzają się ich przestrzegać. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem www.seedhost.eu .

 

Zwroty

Klient potwierdza, że zapoznał się z naszą polityką zwrotów.

www.seedhost.eu/polityka-zwrotu.php

 
Rezygnacje

Klient może zrezygnować ze swojej usługi w dowolnym momencie. Jeśli Klient dokonał rezygnacji z natychmiastowym skutkiem, nie jest upoważniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w ramach naszej polityki zwrotów. Usługa zostanie zamknięta w ciągu 24 godzin, a zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas nie nastąpi. Jeśli Klient wniósł rezygnację z końcem okresu rozliczeniowego, jego usługa będzie kontynuowana do momentu jej wygaśnięcia. Rezygnacja może być cofnięta jeśli usługa nie została jeszcze zamknięta.

 
Faktury i zawieszenia usługi

Usługodawca będzie wysyłać faktury na adres mailowy Klienta 20 dni przed wygaśnięciem usługi. Ponadto wyśle dodatkowo 2 maile w ramach przypomnienia. Klient wie, że jeśli Usługodawca nie otrzyma zapłaty w wyznaczonym terminie, nie będzie miał obowiązku kontynuowania usług, a ich zawieszenie nastąpi w kolejnym dniu po wyznaczonej dacie płatności. 48 godzin po zawieszeniu usług Usługodawca zachowa prawo do ich zakończenia, przyjmując założenie, że Klient z nich zrezygnował, oraz usunięcia zawartości serwera umieszczonej na nim przez Klienta. Jeśli Klient potrzebuje dodatkowego czasu na wniesienie opłaty, musi poinformować o tym dział wsparcia.

 
Zawartość

SeedHost.eu jako dostawca usług hostingowych nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez jego Klientów na serwerach do niego należących. Zabronione oprogramowanie/zawartość/użycie na serwerach należących do Usługodawcy to:

- phishing oraz strony służące do popełniania oszustw

- strony o charakterze rasistowskim, promujące przemoc i nienawiść

- strony z pornografią dziecięcą

- strony oferujące nielicencjonowane oprogramowanie

- strony, oprogramowanie oraz archiwa służące działalności hakerskiej

- strony dystrybuujące narzędzia, dane, produkty i usługi hakerskie

- skanowanie IP

- programy/skrypty/aplikacje „bruteforce”

- spam

- strony Warez

- TOR (The Onion Router)

- DC++

- strony promujące działalność niezgodną z prawem

 

Backup

Usługodwca nie świadczy usług związanych z tworzeniem backup'u. Odpowiedzialność za to przejmuje bowiem Klient. Usługodawca w żadnym momencie nie jest odpowiedzialny za utratę jakichkolwiek danych.

 

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną:


1) Usługa dzierżawy dzielonego hostingu
2) Usługa dzierżawy dedykowanego hostingu
3) Usługa dzierżawy serwerów dedykowanych

Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 

 

Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną:

 

1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową wspierającą HTML 5;
2. dostęp do poczty elektronicznej; 
3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 


1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Klienta.

2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Klient obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
c) korzystania z usług świadczonych przez Usługodawce w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
d) udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez usługodawcy osobom nieuprawnionym,
e) dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Klient zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Klienta do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Klienta uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Klienta do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć  taką treść i/lub zawiesić dostęp Klienta do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientowi korzystania z usług.

10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Klienta do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Klientem;
b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Klient.

12. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: order@seedhost.eu. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty  wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.

14. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Nieprzestrzeganie jakiegokolwiek z powyższych ustaleń stanowi podstawę do natychmiastowej dezaktywacji usług.


Zmiany warunków świadczenia usług

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków świadczenia usług w dowolnym czasie, bez konieczności powiadamiania Klienta. Aktualne warukin świadczenia usług można znaleźć pod adresem:

www.seedhost.eu/warunki-uslugi.php